CN Thứ 2 QN

(tháng 1)

Ca Nhập Lễ: Tv65, 4

Lạy Chúa, toàn thể điạ cầu thờ lạy và ca khen Chúa; lạy Đấng Tối Cao, toàn thể đất nước ca khen thánh danh của Ngài.

Chủ Đề: Hãy giới thiệu Chúa cho người khác.

Các Bài Đọc: 1Sam. 3, 3b-10, 19; 1 Cor. 6, 13c-15a. 17-20; Jn. 1, 35-42

Đáp Ca: (TV. 39) Lạy Chúa, này tôi xin đến để thực thi ý Chúa.

Alleluia: Lạy Cha là Chúa trời đất, Chúa đáng chúc tụng, vì đã mạc khải cho các trẻ nhỏ biết những mầu nhiệm nước trời.