Chủ Đề: Đức KiTô là Bánh hằng sống.

Các bài đọc: 1 Reg. 19, 4-8; Eph. 4, 30 – 5, 2; Joan 6, 41-52;

Đáp ca: (TV. 33) Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

Alleluia: Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết”.

Phúc Âm: ” Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống.”

BÀI HÁT

PHỤ LỤC