CN Thứ 18 QN

Nhập Lễ: TV 69, 2, 6

” Ôi Thiên Chúa, xin Chúa vui lòng giải thoát tôi, lạy Chúa, xin Ngài hãy mau mau giúp đỡ tôi và giải thoát tôi ; ôi lạy Chúa, xin Ngài chớ nên chậm trễ.”

Chủ Đề: Hãy tìm kiếm những sự trên trời.

Các bài đọc: Eccl. 1, 2; 2, 21-23; Col. 3, 1-5, 9-11; Lc. 12, 13-21;

Đáp ca: (TV. 94) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Đừng cứng lòng!

Alleluia: Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Phúc Âm: ” Những của người tích trữ sẽ để lại cho ai?”

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Ngươi Có Là Gì
  • Mong Về Bên Chúa
  • Chúng Con Cần Chúa
  • Xin Chúa Đến Với Con
  • Những Gì Đời Con

BÀI HÁT

CHẦU THÁNH THỂ