CN Thứ 18 QN

Nhập Lễ: TV 69, 2, 6

” Ôi Thiên Chúa, xin Chúa vui lòng giải thoát tôi, lạy Chúa, xin Ngài hãy mau mau giúp đỡ tôi và giải thoát tôi ; ôi lạy Chúa, xin Ngài chớ nên chậm trễ.”

Chủ Đề: Đức KiTô là bánh ban sự sống.

Các bài đọc: Ex. 16, 2-4, 12-15; Eph. 4, 17. 20-24; Joan 6, 24-35;

Đáp ca: (TV. 77) Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời.

Phúc Âm: “Ai đến với Ta sẽ không đói, ai tin Ta sẽ không khát”

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Bánh Bởi Trời
  • Hãy đến với Chúa

BÀI HÁT

CHẦU THÁNH THỂ