CN Thứ 17 QN

Nhập Lễ: TV 67, 6, 7, 36

” Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người: Thiên Chúa tạo nhà cửa cho những kẻ bị bỏ rời, chúnh Người ban cho dân Người được quyền năng và dũng lực.”

Chủ Đề: Nước Trời là kho tàng quí giá.

Các bài đọc: 1 Reg. 3, 5.7-12; Rom. 8, 28-30; Mt. 13, 44-52;

Đáp ca: (TV. 118) Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao!

Alleluia: Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời Tin Mừng đã rao giảng cho anh em.

Phúc Âm: “Hãy sống khôn ngoan… Nước trời giống như kho tàng… Ngày tận thế…”

BÀI HÁT

2016