CN Thứ 16 QN

Nhập Lễ: TV 53, 86

” Kìa Thiên Chúa phù trợ tôi, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi. Tôi đã tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa, và lạy Chúa, tôi sẽ ca tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo.”

Chủ Đề: Lắng nghe lời Chúa.

Các bài đọc: Gen. 18, 1-15; Col 1, 24-28; Lc. 10, 38-42;

Đáp ca: (TV. 14) Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa?

Alleluia: Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Phúc ÂM: ” Martha rước Người vào nhà mình. maria đã chọn phần tốt nhất”

BÀI HÁT