CN Thứ 16 QN

Nhập Lễ: TV 53, 86

” Kìa Thiên Chúa phù trợ tôi, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi. Tôi đã tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa, và lạy Chúa, tôi sẽ ca tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo.”

Chủ Đề: Người mục tử tốt lành.

Các bài đọc: Jer. 23, 1-6; Eph. 2, 13-18; Mc. 6, 30-34;

Đáp ca: (TV. 22) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

Alleluia: Chúa phán:

Phúc Âm : “Họ như đàn chiên không người chăn.”

BÀI HÁT

Lưu: