CN Thứ 15 QN

Nhập Lễ: TV 15, 16

” Phần tôi, nhờ công chính, tôi sẽ được nhìn thấy thánh nhan Chúa, tôi sẽ được no thỏa khi Chúa tỏ bày sự vinh quang của Chúa.”

Chủ Đề: Dụ ngôn người gieo giống.

Các bài đọc: Is. 55, 10-11; Rom. 8, 18-23; Mt. 13, 1-23;

Đáp ca: (TV. 64) Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả.

Alleluia: Chúa phán: “Lời Cha là chân lý, xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật”.

Phúc ÂM: “Kìa, người gieo giống đi gieo lúa”.

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Hát giống rơi vào đất tốt.
  • Xin mở tai con
  • Lắng Nghe Lời Chúa

BÀI HÁT