CN Thứ 14 QN

Nhập Lễ: TV 47, 10-11

“Lạy Chúa, chúng tôi tưởng nhớ lại lòng thưng xót của Chúa ngay trong đền thánh Chúa. Lạy Chúa, cũng như Thánh Danh Chúa, lời khen ngợi Chúa sẽ vang đến tận cùng trái đất ; tay hữu Chúa đầy đức công minh.”

Chủ Đề: Vui thoả trong sự yếu hèn.

Chủ Đề: Ra đi rao giảng Tin Mừng.

Các bài đọc: Is. 66, 10-14c; Gal. 6, 14-18; Lc. 10, 1-12.17-20;

Đáp ca: (TV. 65) Toàn thể trái đất, hãy reo mừng Thiên Chúa.

Alleluia: Ước chi sự bình an của Chúa ngự trị trong lòng anh em. ước chi Lời Đức ki- tô ở trong lòng anh em thật dồi dào.

Phúc Âm: “Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy”

BÀI HÁT

Bài đánh máy:

Thánh vịnh 65-CN14 C

Đáp:Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Thiên Chúa

1.Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Thiên Chúa. Đàn ca lên mừng danh Ngài vinh hiển. Dâng lên Ngài lời ca ngợi tôn vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa “sự nghiệp Ngài đáng kính sợ thay.”

2.Toàn thể địa cầu hãy thờ lạy và đàn ca mừng Chúa. Đàn ca mừng Thánh Danh Ngài Hãy đến mà xem sự nghiệp của Chúa, Kỳ công của Ngài giữa phàm nhân đáng kính sợ thay.

3.Ngài biến đại dương thành nơi khô cạn cho dân Ngài đi bộ qua sông. Vì thế ta hãy hỉ hoan trong Chúa, Ngài quyền uy hiển trị muôn đời.

4.Hỡi những người kính sợ Chúa hãy đến mà nghe tôi kể. mọi việc Ngài đã làm cho tôi. Chúc tụng Thiên Chúa đấng không chê trách lời tôi cầu nguyện, và chẳng dứt tình thương xót tôi.

CA NHẬP LỄ CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN ( Ý THÁNH VỊNH 47, 10.11)

ĐK; Giờ đây giữa cung điện Ngài, con hồi tưởng về tình Chúa yêu thương. Ôi Thiên Chúa danh Ngài lưu muôn thuở, vang vọng muôn đời tiếng ngợi khen.

1-Vì đã quá yêu thương nên Chúa hạ mình, giang tay nâng loài người lỗi tội đứng lên.

2- Ngài đã phán: Ai đang mang gánh nặng nề mau mau quay về, Ngài sẽ bổ sức cho.