Nhập Lễ: TV 46, 2

“Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa với tiếng reo vui.”

Chủ Đề: Hy sinh mạng sống vì danh Đức KiTô.

Các bài đọc: 2 Reg. 4, 8-11.14-16a; Rom. 6, 3-4.8-11; Mt. 10, 37-42;

Đáp ca: (TV. 88) Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời.

Alleluia: Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống: không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

Phúc Âm: “Kẻ nào không mang lấy Thập giá, thì không xứng đáng với Thầy, kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy”

BÀI HÁT

 

Phụ lục: