CN Thứ 13 QN

Nhập Lễ: TV 46, 2

“Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa với tiếng reo vui.” 

Chủ Đề: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa.

Các bài đọc: 1 Reg. 19, 16b, 19-21; Gal. 4, 31b-5, 1. 13-18; Lc. 9, 51-62;

Đáp ca: (TV. 15) Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con.

Alleluia: Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời.

Phúc Âm: “Hãy Theo Ta”

BÀI HÁT