CN Thứ 12 QN

Nhập Lễ: TV-27, 8-9

“Chúa là mãnh lực của dân Người, là chiến lũy bảo vệ mạng sống người Chúa đã xức dàu. Lạy Chúa là phần rỗi tôi, xin cứu sống dân Chúa và chúc phúc cho phần gia nghiệp Chúa, xin hãy chăn dắt họ đến muôn đời.”

Chủ Đề: Giữ vững niềm tin.

Các bài đọc: Job. 38, 1.8-11; 2 Cor. 5, 14-17; Mc. 4, 35-40;

Đáp ca: (TV. 106) Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở.

Alleluia: Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa.

Phúc Âm: Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người.

BÀI HÁT

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Có Chúa con sợ gì ai.
  • Con luôn trông cậy Chúa
  • Niềm tin sắt đá
  • Chúa luôn còn mãi.
  • Xin ban thêm lòng tin