CN Thứ 10 QN B

Ca Nhập Lễ: Tv26 1-2

Chúa là sự sáng, là Đấng Cứu Độ tôi, tôi sợ gì ai? Khi những đứa ác xông vào để xả thịt tôi, bọn thù ghét tôi sẽ xiêu té và ngã gục.

Chủ đề: Sự thất bại của ma quỉ

Các Bài Đọc: Gen3, 9-15; 2 Cor 4, 13-5, 1; Mc 3, 20-35 (Sata phải diêt vong)

Đáp Ca: Tv129, 1-2, 3-4ab, 4c-6, 7-8
Câu Đáp: Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giầu ơn cứu độ

Alleluia: Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời.

 

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

  • Con sẽ bước lên bàn thờ.
  • Tin tưởng vào Lời Chúa.
  • Chúa luôn còn mãi.

BÀI HÁT