CN Thứ 33 QN – 13/11/2016

Nhập Lễ: Jer 29. 11, 12, 14.

“Chúa phán: Ta nghĩ đến bình-an chứ không nghĩ đến đau khổ; các ngươi kêu cầu Ta và Ta nhậm lời các ngươi. Ta dẫn dắt các ngươi các nơi bị nô lệ trở về.”

Chủ Đề: Hãy bền đỗ đến cùng.

Các bài đọc: Mal. 4, 1-2a; 2 Thes. 3, 7-12; Lc. 21, 5-19;

Đáp ca: (TV. 97) Chúa ngự đến cai quản chư dân trong đường chính trực.

Alleluia: Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến.

Phúc Âm: “các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con.”

BÀI HÁT

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Khi Chúa Đến
  • Vững Niềm Cậy Trông
  • Niềm Hy Vọng Hằng Sống
  • Tìm Về Chân Thiện Mỹ
  • Nguồn Trợ Lực Đời Tôi.
  • Chúa là Cùng Đích