caunguyenCN Thứ 29 QN C

Nhập Lễ: TV 16, 6. 8.

“Lạy Chúa, tôi kêu van Ngài, bởi Ngài nhậm lời tôi, xin ghé tai về bên tôi, xin nghe rõ tiếng tôi. Lạy Chúa, xin gìn giữ tôi như con ngươi mắt Chúa, xin che chở tôi trong bóng cánh của Ngài.”

Chủ Đề: Phải kiên trì cầu nguyện.

Các bài đọc: Ex. 17, 8-13; 2 Tim. 3, 14 – 4, 2; Lc. 18, 1-8;

Đáp ca: (TV. 120) Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất.

Alleluia: Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”.

Phúc Âm: “Đừng ngã lòng. Chúa sẽ minh xử.”

BÀI HÁT

 

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Vững lòng cậy trông
  • Chúa vẫn thánh hóa
  • Chúa Quan Phòng
  • Trông Cậy Chúa
  • Phó Thác
  • Con Hằng Nguyện Xin