Chúa Nhật VI Phục Sinh

Ca Nhập Lễ:
Cf Is, 48, 20
Các ngươi hãy rao truyền lời hân hoan, va người ta sẽ nghe, hãy rao truyền đến tận cùng trái đất rằng: Chúa đã giải phóng dân Người, Alleluia.

Chủ Đề: Chúa luôn ở với ta để ban bình an và vui mừng.

Các Bài Đọc: Act. 15, 1-2. 22-29; Apoc. 21, 10-14. 22-23; Joan 14, 23-29

Đáp Ca: (TV 66): Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. (Hoặc: Alleluia)

Alleluia: Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”.

BÀI HÁT