Image result for chua nhat thu 6 phuc sinh nam a

Chúa Nhật VI Phục Sinh

Chủ Đề: Chúa luôn ở với ta để ban bình an và vui mừng.

Các Bài Đọc: Act. 15, 1-2. 22-29; Apoc. 21, 10-14. 22-23; Joan 14, 23-29

Đáp Ca: (TV 66): Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. (Hoặc: Alleluia)

BÀI HÁT