Chúa Nhật Lễ Lá

Ca Nhập Lễ:Image result for palm sunday

Sáu ngày trước lễ trọng vượt qua, khi chưa đến thành Giêrusalem , các trẻ em ra đón Người, tay chúng cầm cành lá dừa và lớn tiếng tung hô rằng: “Hoan hô trên các tầng trời; chúc tụng Chúa là Đấng đầy lòng từ bi mà đến.

Chủ Đề: Vinh quang và Thập Giá.

Các Bài Đọc: Is. 50, 4-7; Phil. 2, 6-11; Mt. 26, 14-27, 66

Đáp Ca: (TV 21): Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con?

CXTPA: Chúa KiTô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.

BÀI HÁT

Lưu: