Ca Nhập Lễ
Tv65, 1-2
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Người, hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh, Alleluia

Chủ Đề: Làm nhân chứng cho Đức KiTô Phục Sinh.

Các Bài Đọc: Act. 5, 27b-32. 40-41; Apoc. 5, 11-14; Joan 21, 1-14

Đáp Ca: (TV 29): Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu con. (Hoặc: Alleluia)

Alleluia: Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta”.

BÀI HÁT