Chúa Nhật III Chay

Ca Nhập Lễ:TV24, 15-16

Mắt tôi luôn luôn hướng nhìn về Chúa, vì chính Người gỡ chân tôi khỏi lưới dò. Xin Chúa đoái nhìn và thương xót tôi, vì tôi cô đơn và thân tôi đau khổ.

Chủ Đề: Hãy ăn năn hối cải.

Các Bài Đọc: Ex. 3, 1-8b. 13- 15; 1 Cor. 10, 1-6. 10-12; Lc. 13, 1-9

Đáp Ca: (TV 102): Chúa là Đấng thương xót và nhân ái.

BÀI HÁT