Chúa Nhật III Chay

Ca Nhập Lễ:TV24, 15-16 Image result for 3rd sunday lent

Mắt tôi luôn luôn hướng nhìn về Chúa, vì chính Người gỡ chân tôi khỏi lưới dò. Xin Chúa đoái nhìn và thương xót tôi, vì tôi cô đơn và thân tôi đau khổ.

Chủ Đề: Tuân giữ giới luật và nhiệt thành với nhà Chúa. PÂ: Chúa đuổi những người buôn bán trong đền thờ

Các Bài Đọc: Ex. 20, 1-17; 1 Cor. 1, 22-25; Joan. 2, 13-25

Đáp Ca: (TV 18): Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.

CXTPA: Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Trái tim trong sạch
  • Lời Chúa là chân lý
  • Con yêu Lời Ngài

BÀI HÁT