Image result for 3rd sunday lent

Ca Nhập Lễ:TV24, 15-16

Mắt tôi luôn luôn hướng nhìn về Chúa, vì chính Người gỡ chân tôi khỏi lưới dò. Xin Chúa đoái nhìn và thương xót tôi, vì tôi cô đơn và thân tôi đau khổ.

Chủ Đề: Tuân giữ giới luật và nhiệt thành với nhà Chúa. PÂ: Chúa đuổi những người buôn bán trong đền thờ

Các Bài Đọc: Ex. 20, 1-17; 1 Cor. 1, 22-25; Joan. 2, 13-25

Đáp Ca: (TV 18): Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.

BÀI HÁT

print for VPS

song 1

song 2

song 3

song 4

song 5

song 6