Chủ Đề: Trở nên giống Đức KiTô. Hãy tôn thờ Chúa.

Các Bài Đọc: Gen. 15, 5-12. 17-18; Phil. 3, 17- 4, 1; Lc. 9, 28b-36

Đáp Ca: (TV 26): Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ, con sợ chi ai?

CXTPA: Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”.

BÀI HÁT

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Chúa là ánh sáng
  • Chúa biến hình
  • Lời Chúa phán dậy
  • Con đường Chúa đã đi qua.