Chúa Nhật II ChayImage result for 2nd sunday of lent

Ca Nhập Lễ: Tv26, 8-9

Tâm hồn tôi thưa cùng Chúa, mắt tôi tìm kiếm Chúa. Xin đừng ẩn mặt xa tôi

Chủ Đề: Chúng ta là dân được tuyển chọn. PÂ: Chúa biến hình

Các Bài Đọc: Gen. 12, 1-4a; 2 Tim. 1, 8b-10; Mt. 17, 1-9

Đáp Ca: (TV 32): lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa.

CXTPA: Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”.

BÀI HÁT

PHỤ LỤC: