Chủ Đề: Phụng thờ và tin tưởng vào Thiên Chúa.

Các Bài Đọc: Deut. 26, 4-10; Rom. 10, 8-13; Lc. 4, 1-13

Đáp Ca: (TV 90): Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân.

CXTPA: Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

BÀI HÁT