Chúa Nhật I Chay

TV90, 15. 16

Nó kêu cầu Ta, và Ta sẽ nhập lời nó. Ta sẽ cứu gỡ và làm cho nó được vinh dự, Ta sẽ cho nó được sống lâu dài.

Chủ Đề: Ăn năn sám hối. Sống hãm mình để thanh luyện

Các Bài Đọc: Gen. 8, 9-15; 1Ph. 3, 18-22; Mc. 1, 12-15

Đáp Ca: (TV24): Mọi đường lối của Chúa đều là từ bi và trung tín cho những ai giữ lời giao ước giới răn Chúa.

CXTPA: Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

 

BÀI HÁT