A. MÙA THƯỜNG NIÊN:

Trọn bộ 34 bản Thánh ca Ca nhập lễ viết theo ý Thánh vịnh Nhập lễ hàng tuần các Chúa nhật thường niên đã được Imprimatur.

B. Các Lễ riêng:

  1. Ca nhập lễ Lễ Chúa  hiển dung
  2. Ca nhập lễ Lễ Chúa Ba Ngôi
  3. Ca nhập lễ  Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô
  4. Ca nhập lễ Lễ Thánh Tâm Chúa Giê su
  5. Ca nhập lễ Đức Giê-su Ki-tô Vua vũ trụ
  6. Ca nhập lễ Lễ Đức mẹ Hồn xác lên trời

C.MÙA VỌNG:

D. MÙA GIÁNG SINH

E. MÙA CHAY

F.MÙA PHỤC SINH