Ca nhập lễ phóng tác theo Ý Thánh vịnh Nhập lễ hàng tuần.

CNL CN 9 TN

CNL CN 17 TN

CNL CN 18

CNL CN 21 TN

CNL CN 26 TN

CNL CN 27 TN

CNL CN 30 TN