Lưu ý: Những bài này  được viết cho một dự án về Thánh nhạc Phụng vụ bộ mới chủ trương Phóng tác theo Thánh vịnh Nhập lễ  hàng tuần trong Sách lễ Ro-ma  và đang trong tiến trình thực hiện nên chưa được Imprimatur ( đang chờ duyệt) nên chỉ đăng ở đây với tính cách tham khảo. ACE nếu thích dùng thì nên tham khảo ý kiến Linh mục quản nhiệm địa phương.

 

A. MÙA THƯỜNG NIÊN:

B. Các Lễ riêng:

  1. Ca nhập lễ Lễ Chúa  hiển dung
  2. Ca nhập lễ Lễ Chúa Ba Ngôi
  3. Ca nhập lễ  Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô
  4. Ca nhập lễ Lễ Thánh Tâm Chúa Giê su
  5. Ca nhập lễ Đức Giê-su Ki-tô Vua vũ trụ
  6. Ca nhập lễ Lễ Đức mẹ Hồn xác lên trời

C.MÙA VỌNG:

D. MÙA GIÁNG SINH

E. MÙA CHAY

F.MÙA PHỤC SINH