CN Thứ 30 QN

Nhập Lễ: TV 104, 3-4

” Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Người, hãy luôn luôn tìm kiếm Thiên Nhan Chúa.”

Chủ Đề: Hai giới răn trọng nhất.

Các bài đọc: Ex. 22, 21-27; 1 Thes. 1, 5c-10; Mt. 22, 34-40;

Đáp ca: (TV. 17) Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa.

Alleluia: Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.

Phúc Âm: “Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa và yêu thương kẻ khác”

BÀI HÁT

 

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Kinh Hoà Bình
  • Bài Ca Đức Ái
  • Chúa là dũng lực
  • Chúa Chăn Nuôi