Phục vu Thánh lễ chiều Thứ Bảy tại Cộng đoàn CGCTTDVN HI từ thập kỷ 1990 đến nay.

…..