Chúa Nhật I Chay

TV90, 15. 16

Nó kêu cầu Ta, và Ta sẽ nhập lời nó. Ta sẽ cứu gỡ và làm cho nó được vinh dự, Ta sẽ cho nó được sống lâu dài.

Chủ Đề: Chúa chịu cám dỗ

Các Bài Đọc: Gen. 2, 7-9; 3, 1-7; Rom 5, 12.17-19; Mt. 4, 1-11

Đáp Ca: (TV 50): Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa.

CXTPA: Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

BÀI HÁT