CN Thứ 3 QN

Ca Nhập Lễ: TV95, 1-6

Toàn thể địa cầu hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy ca mừng Chúa. Sáng láng và oai nghiêm toả trước thiên nhan Người, uy hùng và tráng lệ phủ trên ngai báu Người.

Chủ Đề: Lời Chúa là thần khí. Hãy đi rao giảng Tin Mừng.

Các Bài Đọc: Neh. 8,1-4a. 5-6. 8-10; 1 Cor. 12, 12-30; Lc. 1, 1-4; 4, 14-21

Đáp Ca: (TV. 18) Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống.

Alleluia: Chúa đã sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm.