CN Thứ 22 QN

Nhập Lễ: TV 85, 3, 5

“Lạy Chúa xin thương tôi, vì tôi ân cần kều van Chúa suốt ngày; Lạy chúa, vì Chúa nhân hậu, khoan dung và giầu lượng từ bi đối với những ai kêu Cầu Chúa.”

Chủ Đề: Yêu mến bằng cả tấm lòng.

Các bài đọc: Deut. 4, 1-2. 6-8; Jac. 1, 17-18. 21b-22. 27; Mc. 7, 1-8a. 14-15. 21-23;

Đáp ca: (TV. 14) Lạy Chúa, ai được ở trong nhà Chúa.

Alleluia: Chúa Cha đã muốn sinh ra chúng ta bằng Lời chân , để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thụ tạo của Ngài.

Phúc Âm: ” Các ngươi gác bỏ giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục phàm nhân. Đừng giả hình”

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Sống Lời Chúa
  • Kinh Hòa Bình
  • Mến Chúa Yêu Người
  • Thực Hành ý chúa

BÀI HÁT