CN Thứ 20 QN

Nhập Lễ: TV 83, 10 – 11

“Lạy Chúa là kiên thuẫn của chúng tôi, xin hãy trông xemhãy nhìn đến dung mạo người được Chúa tấn phong. thực một ngày sống trong hành lang nhà Chúa đáng qúi hơn ngàn ngày ở nơi đâu khác.”

Chủ Đề: Đức KiTô là Bánh hằng sống.

Các bài đọc: Prov. 9, 1-6; Eph. 5, 15-20; Joan 6, 51-59;

Đáp ca: (TV. 33) Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

Alleluia: Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”.

Phúc Âm: “Thịt Ta thật là của ăn và Máu Ta thật là của uống.”

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Hãy Nếm thử
  • Mình Máu Thánh Chúa

(Xem lễ Mình và Máu Thánh Chúa)

BÀI HÁT

Lời bài hát:

NHẬP LỄ:

ĐK: Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin đoái thương nhìn đấng ngài đã xức dầu. Dù sống trăm năm mà vắng Chúa , cũng chẳng ví bằng một ngày sống trong nhà Ngài.

1-Chúa ơi, gia nghiệp Chúa hứa ban cho chúng là gia nghệp cao quý, nhiều hơn cả những gì lòng người dám ước mong.

2-Chúa ơi, con hạnh phúc xiết bao , trong phút giây hồn con ngập ân phúc, là khi đã trở về nhà ngài thoả ước mong.

ĐAP CA: THÁNH VỊNH 33

Đáp: hãy nếm thử mà xem Chúa thiện hảo nhường bao.

1- Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi liên lỉ ngợi khen Ngài. Trong Chúa, linh hồn tôi hãnh diện. kẻ mọn hèn lắng nghe và hãy mừng vui.

2-Các thánh nhân của Chúa hãy kính sợ Chúa, vì ai kính sợ Chúa chẳng thiếu thốn chi. kẻ sang giàu phải bần cùng đói khổ. Còn người tìm Chúa chẳng thiếu của tốt lành

3-Các con ơi hãy đến mà nghe Ta, Ta sẽ dạy cho biết kính sợ Chúa. Ai là người khát khao được sống và ước mong những ngày hưởng phúc lộc đầy dư.

4-Hãy giữ lưỡi xa điều ác , và môi miệng khỏi lời điêu ngoa, hãy làm lành lánh dữ , hãy tìm kiếm và theo đuổi sự bình an.

ALLELUIA: Chúa nói: ” Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì ở lại trong tôi, và Tôi ở lại trong người ấy.”