CN Thứ 13 QN

Nhập Lễ: TV 46, 2

“Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa với tiếng reo vui.”

Chủ Đề: Đức tin có tính cách chữa lành.

Các bài đọc: 2 Sap. 1, 13-15; 2, 23-25; 2 Cor. 8, 7.9.13-15; Mc. 5, 21-43;

Đáp ca: (TV. 29) Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu con.

Alleluia,

Đấng cứu độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt sự chết và dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ sự sống.

Our Savior Jesus Christ destroyed death and brought life to light through the Gospel.

Phúc Âm: “Hỡi con, đức tin con đã chữa con”

BÀI HÁT

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Tin Tưởng Cậy Trông
  • Dâng Cao Tình Yêu
  • Hãy Đến Với Chúa
  • Chúng Con Cần Chúa
  • Mẹ Là Niềm Tin
  • Chúa là Chân Thiện Mỹ