CN Thứ 6 QN

Ca Nhập Lễ: TV30, 3-4

Xin Chúa trở thành núi đá cho tôi trú ẩn, trở thành chiến luỹ kiên cố để cứu độ tôi. Bởi Chúa là đá tảng, là chiến luỹ của tôi, vì uy danh Chúa, Chúa sẽ diù dắt và hướng dẫn tôi.

Chủ Đề: Người tín hữu phải trở nên trong sạch.

Các Bài Đọc: Lev. 13, 1-2. 44-46; 1 Cor. 10, 31-11, 1; Mc. 1, 40-45

Đáp Ca: (TV. 31) Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ tôi khỏi điều nguy khổ.

Alleluia: Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát: có thể như năm A

  • Xin chỉ cho con.
  • Chúa là con đường.

BÀI HÁT

  • Ca Nhập lễ:
  • Đáp ca:
  • Câu xướng trước Tin Mừng:
  • Dâng lễ:
  • Hiệp lễ :
  • Kết lễ: