CN Thứ 26 QN

Nhập Lễ: Dan 3, 31 29. 30. 43. 42

“Lạy Chúa, Chúa đã tác tạo mọi sư, cho chúng tôi hưởng dùng, Chúa đã xét xử công bình, vì chúng tôi đã phạm tội và không tuân giữ các giới răn Chúa; nhưng xin Chúa hãy ban cho danh Chúa được vinh hiển, và xin hãy đối xử với chúng tôi theo lượng từ bi của Chúa”

Chủ Đề: Sống chính trực và vâng phục.

Các bài đọc: Ez. 18, 25-28; Phil. 2, 1-11; Mt. 21, 28-32;

Đáp ca: (TV. 24) Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa.

Alleluia: Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.

Phúc Âm: ” Nó hối hận và đi làm. Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông.”

BÀI HÁT

************************************************************************

  • bài hát cũ