CN Thứ 18A QN

Nhập Lễ: TV 69, 2, 6

” Ôi Thiên Chúa, xin Chúa vui lòng giải thoát tôi, lạy Chúa, xin Ngài hãy mau mau giúp đỡ tôi và giải thoát tôi ; ôi lạy Chúa, xin Ngài chớ nên chậm trễ.”

Chủ Đề: Thiên Chúa nuôi sống dân Người.

Các bài đọc: Is. 55, 1-3; Rom. 8, 35. 37-39; Mt. 14, 13-21;

Đáp ca: (TV. 144) Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, va thi ân cho chúng con được no nê.

Alleluia: Cha của Đức Giêsu KiTô, Chúa chúng ta, đã soi lòng trí để chúng ta biết thế nào là sự cậy trông Chúa kêu gọi chúng ta.

Phúc Âm: ” Mọi người đều ăn no.”