Đức Mẹ Là mariaMẹ Thiên Chúa. Lễ Trọng và Buộc

(có  Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính)

Nhập Lễ: Lạy Thánh Mẫu, chúng con kính chào Mẹ là Ðấng đã sinh ra Ðức Vua cai trị trời đất muôn vật..

Đáp Ca: TV66, 2-3. 5. 6 và 8 (Đáp: Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con.)
Alleluia: Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dậy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi người Con.

BÀI HÁT