Ca Nhập Lễ: Tv24, 16, 18.

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và thương xót tôi, vì tôi cô đơn và thân tôi đau khổ. Xin Chúa nhìn xem cảnh lầm than khốn khổ của tôi, và tha thứ hết mọi tội lỗi cho tôi. 

Chủ Đề: Chúa lắng nghe hết mọi người, kể cả dân ngoại.

Các Bài Đọc: 1 Reg. 8, 41-43; Gal. 1, 1-2. 6-10; Lc. 7, 1-10

Đáp Ca: (TV. 116) Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian.

Alleluia: Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến ngườøi ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”.

BÀI HÁT

Ca Nhập lễ: CNL 9 -TN – TM

Đáp ca & Câu Xuong trước Tin Mừng;

Dâng lễ:

Hiệp lễ :

Kết lễ 2 :