Ca Nhập Lễ: TV30, 3-4

Xin Chúa trở thành núi đá cho tôi trú ẩn, trở thành chiến luỹ kiên cố để cứu độ tôi. Bởi Chúa là đá tảng, là chiến luỹ của tôi, vì uy danh Chúa, Chúa sẽ diù dắt và hướng dẫn tôi. 

Chủ Đề: Đặt niềm tin cậy vào Chúa (Hạnh phúc thật)

Các Bài Đọc: Jer. 17, 5-8; 1 Cor. 15, 12. 16-20; Lc. 6, 17. 20-26

Đáp Ca: (TV. 1) Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa.

Alleluia: Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến ngườøi ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”.

BÀI HÁT